Reisevilkår og generell informasjon

Reisevilkår for Escape Travel AS

Nedenfor følger generelle reisevilkår for Escape Travel AS og Cruise.no (heretter kalt ET). Disse vilkår gjelder for alle våre reiser med mindre det foreligger særskilte reisevilkår for den aktuelle turen. På reiser med særskilte vilkår vil dette fremkomme av turpresentasjonen eller i egen kontrakt. Der reisevilkårene fraviker Alminnelige vilkår for pakkereiser går ET sine reisevilkår foran da de Alminnelige vilkår er en bransjenorm som kan fravikes i visse tilfeller.

1. Påmelding
Påmelding kan skje elektronisk via vår nettside, på e-post eller pr. telefon. Angreretten som ellers er til stede ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester. Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av turens reisevilkår. Bestillingsbekreftelsen må kontrolleres grundig straks den mottas. Vennligst påse at navn på alle reisende stemmer overens med passet. Eventuelle feil skal rettes før betaling av depositum finner sted. Senere endring vil kunne medføre gebyr.

2. Depositum og sluttbetaling
Etter bestilling av reisen vil den reisende få tilsendt en reisebekreftelse/ faktura. Depositumet må innbetales innen syv dager. Manglende betaling av depositum medfører ikke at avtalen bortfaller.
Depositumet regnes som delbetaling av reisens pris. Sluttbeløpet forfaller normalt til betaling 65 dager før avreise. Er det under 65 dager til avreise ved bestilling, sendes faktura på hele beløpet med kort betalingsfrist. Ved manglende betaling ved forfall, står ET fritt til å annullere bestillingen. Reisedokumentene sendes på e-post cirka 1 mnd. før avreise.

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører.

3. Endret/avvikende flyreise
Ved egen bestilling av flybilletter og/eller ved kjøp av en reise uten transport til/fra startstedet/cruisehavn, er det den reisendes ansvar å møte på avtalt sted.

Flyselskapene har rett til å gjøre tidsendringer, også etter at billettene er bekreftet og utskrevet. I slike tilfeller er flyselskapet ansvarlig for å komme med alternative ruter. 

Eventuelle forsinkelser eller uteblivelse fra den reisendes side gir ikke rett til prisavslag eller erstatning for tapt arrangement, det være seg for hele eller deler av programmet.

ET har ikke ansvar for tap som følge av at den reisendes egne bestillinger av transport eller andre reisetjenester ikke kan benyttes på grunn av oppståtte endringer i de programfestede tidspunktene for gruppens reise- eller flytider når endringene skyldes forhold arrangøren ikke kan lastes for. ET gjør oppmerksom på at de fleste flyselskaper kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes.

4. Avbestilling mot gebyr
Avbestilling skal skje skriftlig. Manglende innbetaling av depositum gjelder ikke som avbestilling. Ved avbestilling eller uteblivelse gjelder følgende gebyrer:

• Fra bestilling til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
• Fra og med 65 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
• Fra og med 36 dager og fram til avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen refusjon.

Vilkår i dette punkt avviker fra normalen slik beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette som følge av garantier og forpliktelser til underleverandører.

Ovennevnte vilkår kan fravikes i henhold til egne vilkår fra våre underleverandører. Disse oppgis ved bestilling.

5. Avbestilling/kansellering ved ekstraordinære omstendigheter

Reisebransjen og ET følger Utenriksdepartementets reiseråd. Den reisende har som hovedregel rett til å avbestille sin reise dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager eller kortere før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som kan likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil være på avreisedagen. Ved avbestilling av foran nevnte årsaker, refunderes tilgodebeløpet. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som legges til grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent ved bestilling.

En reise kan kanselleres/endres uten erstatningsplikt av ET dersom:

1. Det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor ETs kontroll. Eksempler kan være: Fare for krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter eller lignende.

2. Forhold på reisemålet/langs reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen, og som ET med rimelighet ikke kunne forutse. For pkt. 2 og 3 vektlegges ved vurdering blant annet Utenriksdepartementets reiseråd og lokale myndigheters uttalelser.

Om ET kansellerer en reise og fristen for betaling av sluttbeløpet er forfalt, er manglende sluttbetaling på kanselleringstidspunktet å anse som avbestilling fra kundens side, og gebyrer som ved en ordinær avbestilling vil gjelde.

ET skal gi den reisende beskjed om eventuell kansellering av turen senest 20 dager før avreise.

6. Reise- og avbestillingsforsikring
ET anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring som også bør dekke eventuell hjemtransport, samt Europeisk Helsetrygdekort ved reiser i Europa. ET anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i reiseforsikringen. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer. ET har ikke ansvar i situasjoner og forhold den reisende kunne ha forsikret seg mot og som ikke skyldes arrangøren eller noen han har ansvar for.

7. Pass og visum

Selv om det ikke er passtvang innen Schengen, vil mange flyselskap og hoteller likevel kreve gyldig legitimasjon. Utenfor Norge anbefaler ET å benytte pass som gyldig legitimasjon for nordmenn. Vær oppmerksom på at mange land, rederier og flyselskap krever at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato. Dette kan også gjelde for reiser i Europa. Visumkrav til aktuelle reisemål er oppgitt i turens program på vår nettside. ET forholder seg til visumregler for norske statsborgere. Hvis den reisende ikke reiser med norsk pass, må man selv sjekke visumregler for sitt statsborgerskap til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for å ha gyldig pass og eventuelt visum ved avreise for seg selv og den/de man bestiller for.

8. Forbehold
Det tas forbehold om endring av pris grunnet forhold utenfor ETs kontroll. Slike forhold er valutaendringer, endringer i transportpriser og økning i offentlige skatter og avgifter. ET forbeholder seg retten til å fakturere et pristillegg som følge av eventuelle endringer. Dette forhold går begge veier, og den reisende har rett til prisreduksjon dersom kostnadene reduseres. Et eventuelt pristillegg vil bli varslet senest 20 dager før avreise. Utgjør tillegget mer enn 8 prosent av reisens pris, har den reisende anledning til å heve avtalen.

Reisende som har bestilt dobbeltlugar/rom må betale enkeltromstillegg dersom den andre part frafaller og om den reisende ikke kan ta med en annen person å dele lugar/rommet med. Om dette er aktuelt, kontaktes den reisende og tilleggsfaktura sendes i forkant av reisen. Dette er ingen gyldig grunn til å trekke seg fra reisen.

Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig.

Innholdet i våre turer kan bli påvirket av forhold utenfor vår kontroll som for eksempel vær, fremkommelighet, seilingsforhold, arbeidskonflikter og lignende. Dersom slike forhold skaper hindringer for gjennomføring av det oppsatte programmet, vil ET foreta nødvendige justeringer i eksempelvis reiserute og innhold, bytte av transportmiddel og overnattingssted. ET vil bestrebe seg på å erstatte de deler av reiseinnholdet som blir påvirket av endringen med likeverdige alternativer. ET anser ikke reisen som mangelfull om ikke slike justeringer berører mer enn 25 prosent av det oppsatte reiseinnholdet. Avvik fra det avtalte og som skyldes uforutsette hindringer utenfor arrangørens kontroll anses normalt ikke som en mangel så lenge avviket ikke må betegnes som vesentlig.

9. Den reisendes plikter

Den reisende må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding.

Det er deltakers ansvar å være i god nok form, fysisk og psykisk, og ha en god nok helse til å kunne delta på reisen. Det er deltakers ansvar å sjekke med sin lege dersom man er usikker på om man kan delta.
Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre.

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører ET og/eller leverandører tap ved skader e.l.

10. Den reisendes reklamasjonsplikt ved mangler
Den reisende plikter å gi beskjed uten ugrunnet opphold dersom hun/han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet eller til ETs kontor i Oslo, slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til ET senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for den reisende eller ET, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for pakkereiser. 11. Generelle vilkår Det vises til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser av 01.07.2018 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen». 12. Medlem av Reisegarantifondet – din trygghet ET er medlem av det norske Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.

11. Generelle vilkår
Det vises til Pakkereiseloven av 15.06.2018, samt Alminnelige vilkår for pakkereiser av 01.07.2018 og særskilt deres formuleringer om at «Opplysninger som er gitt i kataloger eller brosjyrer eller annet informasjonsmateriell som arrangøren har utarbeidet eller viser til, regnes som en del av avtalen».

12. Medlem av Reisegarantifondet – din trygghet
ET er medlem av det norske Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti.

Denne siden er oppdatert 12.apr 2022.